CCS niekorzystny dla elektrowni

http://www.parkiet.com/artykul/7,1019522.html

Unijny pomysł wprowadzenia czystych technologii węglowych, który ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla, może być fatalny w skutkach dla polskich elektrowni

PGE, re­ali­zu­ją­ca pi­lo­tażo­wą in­sta­la­cję, ostrze­ga przed jej nie­opła­cal­no­ścią. Jak do­wie­dział się „Par­kiet”, Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na jesz­cze w tym kwar­ta­le wy­stą­pi z wnio­skiem o ko­lej­ne do­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków unij­nych bu­do­wy pierw­szej in­sta­la­cji CCS w swo­jej elek­trow­ni w Beł­cha­to­wie.

Nie­wiel­kie wspar­cie

PGE już wcze­śniej uzy­ska­ła za­pew­nie­nie o wspar­ciu z unij­nych środ­ków w wy­so­ko­ści  180 mln eu­ro, ale wo­bec kosz­tów in­we­sty­cji sza­co­wa­nych na ok. 600 mln eu­ro, to nie­wiel­ka su­ma. Tym bar­dziej że opła­cal­ność tej in­sta­la­cji od daw­na wzbu­dza wąt­pli­wo­ści. Te­raz sze­fo­wie PGE li­czą na ko­lej­ną kwo­tę – ok. 120 mln eu­ro z pro­gra­mu NER 300. (Środ­ki w tym pro­gra­mie bę­dą po­cho­dzić ze sprze­da­ży 300 mln upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku wę­gla.)

CCS to in­sta­la­cja słu­żą­ca do wy­chwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku wę­gla w elek­trow­niach i umoż­li­wia­ją­ca je­go ma­ga­zy­no­wa­nie pod zie­mią. Choć eks­per­ci do­strze­ga­ją za­le­ty tych pro­jek­tów, ostrze­ga­ją przed skut­ka­mi, je­śli bu­do­wa in­sta­la­cji sta­nie się obo­wiąz­kiem w elek­trow­niach wę­glo­wych.

A to re­al­ny sce­na­riusz, bo już te­raz – jak wy­ni­ka z na­szych in­for­ma­cji, przy każ­dej z pla­no­wa­nych i przy­go­to­wy­wa­nych już do bu­do­wy elek­trow­ni wę­glo­wych trze­ba wy­go­spo­da­ro­wać te­ren pod CCS. Eks­pert bran­ży pro­fe­sor Krzysz­tof Żmi­jew­ski z Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej ostrze­ga, że je­że­li Bruk­se­la zo­bo­wią­że in­we­sto­rów do bu­do­wy ko­lej­nych ta­kich in­sta­la­cji, to kosz­ty in­we­sty­cji w elek­trow­niach wzro­sną o co naj­mniej 60 proc. – Sko­ro koszt bu­do­wy 1000 MW blo­ku wę­glo­we­go sza­cu­je się obec­nie na ok. 6 mld zł, to z CCS na­kła­dy wzro­sną do 9,6 mld zł – mó­wi.

Eks­pert przy­po­mi­na, że Bruk­se­la już raz pró­bo­wa­ła nie­for­mal­nie wpro­wa­dzić obo­wią­zek bu­do­wy CCS. Po­ja­wił się po­mysł okre­śle­nia tzw. gór­nej gra­ni­cy emi­sji CO2 w elek­trow­niach wę­glo­wych, któ­ry był­by osią­gal­ny tyl­ko wraz z in­sta­la­cją CCS. – Ale ta kon­cep­cja nie zdo­by­ła wy­star­cza­ją­ce­go po­par­cia po­li­tycz­ne­go, co nie zna­czy, że już wkrót­ce się ono nie po­ja­wi – mó­wi eks­pert. – Wy­da­je się, że je­śli pi­lo­ta­żo­we pro­jek­ty CCS w Unii się po­wio­dą, to wów­czas za­pad­nie osta­tecz­na de­cy­zja i od­wro­tu od tych tech­no­lo­gii nie bę­dzie.

Nie tyl­ko pro­blem PGE

Skut­ki bu­do­wy CCS na ra­zie od­czu­wa PGE, któ­ra jest naj­więk­szą fir­mą w bran­ży w kra­ju. Ale je­śli CCS sta­nie się obo­wiąz­ko­wy, to in­we­sty­cje bę­dą pro­ble­mem tak­że trzech po­zo­sta­łych ist­nie­ją­cych w Pol­sce grup ener­ge­tycz­nych. Każ­da z nich przy­go­to­wu­je bu­do­wę blo­ków wę­glo­wych, na przy­kład po­znań­ska Enea – w elek­trow­ni w Ko­zie­ni­cach, a gdań­ska Ener­ga – w Ostro­łę­ce.

Reklamy
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: